Zaznacz stronę

Regulamin składania zamówień w sklepie internetowym
www.okrzykradosci.pl

I. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne
1. Sprzedaż internetowa na stronie www.okrzykradosci.pl prowadzona jest przez firmę
Okrzyk Radości Studio Kreatywne Agnieszka Kopacz zarejestrowaną w Pile (64-920
Piła) al. Powstańców Wielkopolskich 76c/1 na podstawie wpisu do Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piły pod numerem 7642044190
z 02.01.2013 r.
2. Klient może składać zamówienia na stronie www.okrzykradosci.pl przez 7 (siedem)
dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
3. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Okrzyk Radości Studio Kreatywne umowy
zapoznał się z Regulaminem.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów
będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Okrzyk Radości przesyła na podany przez Klienta w
formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest
oświadczeniem Okrzyk Radości o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
6. Za Towary prezentowane na stronie www.okrzykradosci.pl oraz dostawę Klient może
według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru przelewem na
rachunek bankowy Okrzyk Radości Studio Kreatywne za pośrednictwem systemu
Przelewy24 w złotych polskich.
7. Za Towary prezentowane na www.okrzykradosci.pl może zapłacić w momencie
odbioru Towaru jednak dopiero po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sprzedawcą
drogą telefoniczną lub emailową: okrzyk.radosci@o2.pl
8. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej
9. Towary opłacane przez Przelewy24 są dostarczane wyłącznie na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.
10.Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Okrzyk Radości dostarcza Klientowi w
sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach
świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu
porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także
opłatach za transport.
11.W przypadku chęci otrzymania faktury Vat Klient proszony jest o skontaktowanie się
emailowe pod adresem okrzyk.radosci@o2.pl.
Object 2 II. CENY
1. Ceny Towarów na stronie www.okrzykradosci.pl umieszczane są przy Towarach na
stronie
• wyrażone są w złotych polskich,
• są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
• zawierają informację o kosztach przesyłki Towarów.
Object 3
III. Faktura
W przypadku potrzeby wystawienia faktury za zamówiony towar prośbę o to należy zgłosić
drogą emailową na adres: okrzyk.radosci@o2.pl
IV. Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy
1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,
Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed zastrzeżonym
terminem.
2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane
na piśmie za pomocą poczty elektronicznej okrzyk.radosci@o2.pl
3. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przekazać konsumentowi potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy,
zwraca towar w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – w
przeciwnym razie konsument ponosi względem Sklepu odpowiedzialność za
pogorszenie stanu towarów.
5. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Klient nie
może zwrócić towaru między innymi w sytuacji, kiedy z dostarczonych płyt CD
zostało usunięte oryginalne opakowanie (gdy zakupiony towar był kopiowany lub
jest zniszczony).
6. Klient ponosi koszt odesłania zwracanego towaru.
7. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wpłaconą przez Klienta kwotę przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że strony ustalą
inaczej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep zwraca koszty dostawy
towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia
towarów.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od
Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta
dowodu jej odesłania.
V. Pomyłki przy dostawie
1. Jeśli omyłkowo wysłaliśmy Ci niewłaściwy towar w związku z zamówieniem
złożonym na www.okrzykradosci.pl należy wysłać informację na adres
okrzyk.radosci@o2.pl
2. W przypadku wysłania przez Okrzyk Radości niewłaściwego artykułu lub
niewłaściwej jego ilości Okrzyk Radości pokryje wszelkie koszty związane z jego
wymianą.
VI. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych,
zmniejszających jej wartość lub użyteczność.
3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia
powstałe podczas transportu, ma prawo zgłosić reklamację.
4. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub emailem
(patrz: zakładka “Kontakt”).
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie przelewu lub fakturę oraz
krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię nazwisko,
ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).
6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich
wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a
jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep
zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w
sklepie towary do wyboru.
8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast
po rozpatrzeniu reklamacji.
VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Okrzyk Radości Studio Kreatywne
Agnieszka Kopacz z siedzibą w Pile przy ulicy al. Powstańców Wielkopolskich 76c/1
(kod pocztowy 64-920 Piła). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że
zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do
celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak
udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować
niemożnością świadczenia przez Okrzyk Radości usług drogą elektroniczną oraz
korzystanie ze Sklepu Internetowego.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Okrzyk Radości danych osobowych
podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie
korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania
zakupów w Sklepie Internetowym.
4. Okrzyk Radości przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą
elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów
zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Okrzyk Radości Studio Kreatywne Agnieszka Kopacz,
a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

?